Přeskočit na obsah

VŠOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. DEFINICE A VÝKLAD POJMŮ

 

IAM Prague: společnost IAMPrague s.r.o., IČ: 28933621, se sídlem Kodaňská 549/21, Vršovice, 101 00 Praha 10, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 154050, která je společností odpovědnou za správu a provoz muzea i za provoz e-shopu

Prostory muzea: prostory na adrese Staroměstské náměstí 480/24, 100 00 Praha 1 – Staré Město, včetně obchodu se suvenýry, vnitřního nádvoří, restaurace a zahrady přímo před budovou.

E-shop: internetový obchod dostupný na webových stránkách https://www.iamprague.eu, nabízející online prodej online virtuálních prohlídek Prostorů muzea

Návštěvník: kdokoli vstupuje do Prostor muzea, aby navštívil výstavu nebo se zúčastnil akce.

Spotřebitel: kdokoli, kdo používá či navštěvuje web IAM Prague, příslušné subdomény a další online aplikace, online obchod s lístky, E-shop, restauraci, obchod se suvenýry nebo aplikaci IAM Prague.

Zaměstnanci muzea: osoby, které oprávněně vystupují jménem muzea, či které jsou jako zaměstnanci oprávněně označeny.

 

 

PROSTORY MUZEA:

 

2.1 VSTUPENKY

 

Článek 2.1.1

IAM Prague zveřejňuje ceny vstupného na svých webových stránkách, u vstupu do Prostor muzea a prostřednictvím přímé komunikace. Ceny zde uvedené se mohou změnit. IAM Prague nemůže nést odpovědnost za (nesprávné) zveřejnění cen vstupného třetími stranami.

Článek 2.1.2

Vstupenky lze zakoupit u vchodu do Prostor muzea, na webových stránkách (přes GOOUT) nebo u některého z licencovaných prodejců muzea.

Článek 2.1.3

Návštěvník bude mít nárok na zlevněné vstupné, pokud splní příslušné podmínky. Zaměstnanci muzea jsou oprávněni za účelem poskytnutí slevy na vstupném požádat Návštěvníka o doklad totožnosti. Pokud Návštěvník nemůže předložit doklad totožnosti nebo jeho doklad totožnosti není platný, bude mu účtována běžná cena vstupného.

Článek 2.1.4

Návštěvník, který si zakoupil vstupenku, nemá v případě ztráty nebo odcizení vstupenky nárok na vrácení peněz ani na jakoukoli jinou náhradu. Zakoupené vstupenky nelze vyměnit.

 

2.2 OTEVÍRACÍ HODINY

 

Článek 2.2.1

IAM Prague zveřejňuje otevírací dobu na svých webových stránkách, u vstupu do Prostor muzea a prostřednictvím přímé komunikace. Muzeum si vyhrazuje právo změnit dříve zveřejněnou otevírací dobu, aniž by měli Návštěvníci nárok na vrácení ceny vstupného, ani na jiné kompenzace. Muzeum nemůže nést odpovědnost za (nesprávné) zveřejnění otevírací doby třetími stranami.

Článek 2.2.2

Část Prostor muzea může být pro návštěvníky při určitých příležitostech uzavřena. Pokud se jedná o nepodstatnou část Prostor muzea, nemají Návštěvníci nárok na vrácení ceny vstupného, ani na jiné kompenzace. Pokud je podstatná část Prostor muzea pro návštěvníky uzavřena, IAM Prague tuto informaci zveřejní na webových stránkách a u vchodu do muzea, přičemž Návštěvníkům bude účtováno snížené vstupné nebo bude nabídnuta jiná kompenzace.

 

2.3 NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD

 

Článek 2.3.1

Návštěvníci se musí chovat v Prostorách muzea v souladu se zákony, pravidly slušného chování a s těmito obchodními podmínkami, přičemž musí vždy dodržovat pokyny Zaměstnanců muzea. V opačném případě může být Návštěvníkům odepřen přístup, aniž by měli nárok na vrácení vstupného nebo jiných vzniklých nákladů.

Článek 2.3.2

Za chování nezletilých dětí jsou odpovědní rodiče nebo (pedagogický) doprovod.

Článek 2.3.3

IAM Prague nenabízí úložiště pro kočárky, invalidní vozíky a jiné pomůcky zajišťující mobilitu. Před budovou muza je k dispozici omezený prostor pro zaparkování/odložení těchto předmětů. Před zaparkováním/odložením kočárků, invalidních vozíků a jiných pomůcek zajišťujících mobilitu musí Návštěvníci nejprve vznést dotaz u Zaměstnanců muzea, zda nebude předmětný prostor využíván jinak. Muzeum nenese odpovědnost za poškození, ztrátu nebo krádež věcí takto zaparkovaných/odložených Návštěvníky.

Článek 2.3.4

Do Prostor muzea lze vstoupit s malým batohem či kabelkou, a to pouze za podmínky, že tato malá zavazadla Návštěvník nese v ruce, nebo je má umístěny na přední straně svého těla. Muzeum neodpovídá za poškození, ztrátu nebo odcizení jakýchkoli věcí odložených Návštěvníky v Prostorách muzea.

Článek 2.3.5

Zaměstnanci muzea jsou oprávněni z bezpečnostních důvodů požádat o prohlídku tašky návštěvníka.

Článek 2.3.6

V Prostorách muzea je zakázáno kouřit, jíst a pít, s výjimkou prostor restaurace a venkovních prostor.

Článek 2.3.7

Není povoleno vstupovat do Prostor muzea se zvířaty, a to s výjimkou vodicích psů.

Článek 2.3.8

Návštěvníci jsou odpovědní za veškeré jimi způsobené škody.

Článek 2.3.9

Návštěvníkům je povoleno pořizovat si v Prostorách muzea fotografie a videozáznamy.

 

2.4 ODPOVĚDNOST A VYŠŠÍ MOC

 

Článek 2.4.1

Návštěvníci vstupují do Prostoru muzea na vlastní nebezpečí. IAM Prague nese odpovědnost za újmu na zdraví či majetku Návštěvníka pouze pokud k újmě došlo úmyslem nebo hrubou nedbalostí ze strany muzea. Náhrada újmy bude uhrazena pouze do výše, na kterou je muzeum pojištěno, nebo by dle rozumného uvážení pojištěno být mělo. Případná náhrada škody nikdy nemůže překročit částku pojistného plnění stanovenou pojistitelem IAM Prague. IAM Prague nenese odpovědnost za nepřímé škody.

Článek 2.4.2

V případě, že dojde k porušení právních povinností IAM Prague v důsledku vyšší moci, IAM Prague nenese za takové porušení odpovědnost, a v důsledku takového porušení nevzniká nárok na vrácení peněz nebo náhradu škody či jinou kompenzaci.

 

2.5 OBCHOD SE SUVENÝRY

 

Článek 2.5.1

Spotřebitelé si mohou zakoupit různé zboží v obchodě se suvenýry, který se nachází v Prostorách muzea. Vystavené zboží je prodáváno za uvedenou cenu, která zahrnuje DPH.

Článek 2.5.2

Zakoupené zboží lze vyměnit osobně v obchodě, a to po předložení účtenky ve lhůtě čtrnácti (14) dnů od nákupu. Vrácení zboží je možné pouze z důvodu vad zboží. Spotřebitel poté obdrží stejný produkt bez vad. Pokud dotyčný produkt již nebude k dispozici, bude Spotřebiteli vrácena kupní cena.

 

E-SHOP

 

3.1 PRODEJ SLUŽEB

 

Článek 3.1.1

IAM Prague na E-shopu inzeruje prodej služeb, konkrétně virtuální prohlídky Prostoru muzea. Virtuální prohlídky umožňují Spotřebiteli prohlédnout si instalace uměleckých děl a Prostory muzea. Pro Spotřebitele jsou zdarma k dispozici propagační virtuální prohlídky, které si mohou před zakoupením placené virtuální prohlídky vyzkoušet, a které jim mohou pomoci vybrat správnou službu. Všechny služby inzerované v E-shopu slouží pouze pro informační účely a IAM Prague není povinna uzavřít smlouvu o prodeji služeb.

Článek 3.1.2

Placenou službu lze získat na základě kupní smlouvy uzavřené mezi IAM Prague a Spotřebitelem na základě objednávky Spotřebitele a jejím přijetím ze strany IAM Prague. Objednávka probíhá v E-shopu vyplněním objednávkového formuláře, který nevyžaduje registraci. Po výběru požadovaných virtuálních prohlídek vyplní Spotřebitel své jméno, e-mailovou adresu a datum narození a odešle objednávku kliknutím na ikonu „Koupit“.

Článek 3.1.3

Za služby je možné zaplatit elektronicky – převodem finančních prostředků prostřednictvím platebního systému Adyen. Za účelem úhrady může být po Spotřebiteli požadováno, aby vyplnil údaje o své debetní kartě. Platba za službu proběhne okamžitě.

Článek 3.1.4

Během několika minut po zaplacení služby je do e-mailové schránky Spotřebitele doručen přístupový kód k vybrané službě, spolu s potvrzením objednávky a daňovým dokladem. Na základě přístupového kódu může Spotřebitel virtuální prohlídku okamžitě zobrazit. Virtuální prohlídku lze zobrazit opakovaně, nicméně toto oprávnění je omezeno na zařízení, ze kterého byla objednávka zadána.

 

3.2 ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY A VRÁCENÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ

 

Článek 3.2.1

Spotřebitel může zrušit svou objednávku až do okamžiku doručení e-mailu obsahujícího potvrzení objednávky, daňový doklad a přístupový kód služby. Zrušení musí být zasláno k rukám IAM Prague před doručením e-mailu s potvrzením objednávky na e-mailovou adresu info@iamprague.eu. V takovém případě bude jakákoli platba zaplacená společnosti IAM Prague týkající se zrušené objednávky vrácena spotřebiteli v plné výši.

Článek 3.2.2

Spotřebitel nemůže odstoupit od kupní smlouvy, protože předmětem smlouvy je „digitální obsah, který není předán na hmotném nosiči“. Přijetím těchto podmínek spotřebitel výslovně souhlasí s tím, že služba bude dodána před uplynutím zákonné lhůty pro odstoupení od smlouvy v délce 14 dnů.

Článek 3.2.3

V případě, že Spotřebitel není spokojen s poskytnutou službou, je možné u IAM Prague podat stížnost s uvedením konkrétních důvodů nespokojenosti, a s uvedením požadované formy nápravy. Stížnost bude IAM Prague vyřízena ve lhůtě 30 dnů.

 

 

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A PRAVIDLA PRO POUŽITÍ COOKIES

 

Článek 4.1

V celém Prostoru muzea je instalován kamerový systém. Videozáznamy budou uloženy v souladu s právními předpisy a v případě potřeby budou sdíleny s příslušnými státními orgány.

Článek 4.2

Muzeum si vyhrazuje právo pořizovat fotografie a natáčet videa v Prostorách muzea za účelem jejich použití pro reklamní účely. Návštěvníci, kteří mají námitky proti tomu, aby jejich podoba byla zachycena na takových fotografiích a videích, mohou o tom informovat IAM Prague, přičemž IAM Prague poté učiní vše, co je v jejích silách, aby zabránila zveřejnění podoby návštěvníka tímto způsobem. Chcete-li nám sdělit své námitky v tomto smyslu, kontaktujte nás na adrese info@iamprague.eu.

Článek 4.3

IAM Prague používá za účelem usnadnění používání svých webových stránek a k sestavení profilu online chování Spotřebitelů cookies. K tomu IAM Prague využívá službu poskytovanou společností Google, která může sdílet informace s třetími stranami, pokud to vyžaduje zákon, nebo v rozsahu, v jakém třetí strany zpracovávají informace jménem Google. Shromážděné údaje (např. IP adresa, datum a čas vaší návštěvy, váš operační systém a prohlížeč, jazykové nastavení) budou anonymizovány, což znamená, že nebudou spojeny se jmény, adresami, e-mailovými adresami atd. Spotřebitel má právo požadovat přístup k údajům a nechat je opravit nebo vymazat. Chcete-li tak učinit, kontaktujte nás na adrese info@iamprague.eu. Můžete také přistupovat k nastavení svého prohlížeče a přizpůsobit si, jaké cookies mohou být uloženy ve vašem počítači, nebo úplně zakázat ukládání cookies. Upozorňujeme však, že tím můžete způsobit nesprávné fungování některých webových stránek, včetně našich.

Článek 4.4

Spotřebitelé si mohou na webové stránce IAM Prague, v záložce vstupenky, zakoupit vstupenky do muzea (přes GOOUT) a dále si mohou v záložce E-shopu zakoupit virtuální prohlídky. Za tímto účelem můžete být požádáni o zadání vašich osobních údajů, jako je jméno, datum narození, vaše e-mailová adresa, údaje o vaší platební kartě. Osobní údaje potřebné pro online nákup vstupenek jsou požadovány během procesu objednávání a uloženy v databázi provozované třetí stranou (GOOUT). Osobní údaje potřebné k nákupu virtuálních prohlídek jsou získávány a používány výhradně za účelem uzavření kupní smlouvy a uchovávány společností IAM Prague. Všechny údaje jsou plně chráněny před zneužitím a jsou přístupné pouze omezenému počtu osob. Spotřebitel má právo na přístup k osobním údajům, na opravu osobních údajů nebo na jejich vymazání zasláním žádosti v tomto smyslu. Chcete-li tak učinit, kontaktujte nás na adrese info@iamprague.eu. Vezměte prosím na vědomí, že naše společnost neuchovává údaje o platebních kartách, které jste použili během procesu nákupu a nemá k těmto údajům přístup. Podrobnosti o vašich platebních kartách jsou k dispozici pouze zabezpečené platební bráně Adyen a příslušné bance.

 

 

ROZHODNÉ PRÁVO

 

Tyto všeobecné obchodní podmínky, stejně jako činnost IAM Prague, se řídí českým právním řádem.